312. Frivilligkompaniet

Det 312e Frivilligkompaniet är ett svenskt frivilligkompani, som agerar understödsförband inom ramen för de Ukrainska väpnade styrkorna.

Aktuellt

Aktiva uppdateringar kommer att synas här gällande rapporter och aktiviteter inom 312:e.

Hemsidan kommer inom kort att byggas om med nyheter och inblick i kompaniets verksamheter som följd.

En stupad hjälte

Edvard Selander var en ovärderlig del i det arbete som vi på 312. utfört under dessa månader. Han arbetade långa dagar utan att beklaga sig över varken den svåra miljön, eller situationen han befann sig i.
Edvard hade en ledande roll på marken och lade i alla lägen sina kamraters välmående och hälsa före sin egen.
Löjtnant Edvard Selander föll i kampen för frihet. Inte bara för Ukraina, utan för hela Europa och den fria världen och dess värderingar.
Våra tankar är med Edvards nära och kära och hans humor, mod och omtanke kommer att saknas av oss alla.
- Staben, 312.


OM Kompaniet

Kompaniet har uppstått i samverkan med de Ukrainska väpnade styrkorna och består av svensk personal med tidigare militär erfarenhet. Målbilden är att organisera och indela svensk frivilligpersonal i en egen enhet, med syftet att minska mängden administration på plats och att säkerställa kompetens inom förbandet.


Hur vi hanterar personlig data och personuppgifter

Den data som du skickar in i samband med anmälningsformuläret hanteras och lagras på krypterade, GDPR certifierade servrar. Datan kan enbart nås av administratör efter en dubbel verifiering. Vill du läsa mer i detalj om detta så kan du klicka på denna länk.


Antagningskrav och hälsa

I syfte att säkerställa förbandets fysiska och psykiska standard så har vi satt upp en kravlista för den enskilda individen. Det är viktigt att du läser igenom vilka antagningskrav som ställs på dig och att du är ärlig när du anmäler dig. Du vill varken utsätta dig själv eller dina kamrater för onödig risk för att du mörkar en gammal skada. Du finner mer information längre ner på denna sida.


FAQ

Du har säkert ett antal frågor. Vi har skapat en FAQ som du finner längre ner på denna sida.
Har frågor som inte berörs av FAQn, så hänvisar vi dig till att skriva till HR@312e.se


Kompaniets uppgift

Kompaniets primära uppgift är strid, med frontvis rotering. Det innebär att man befinner sig vid fronten ett par veckor och därefter återhämtar i bakre läge innan man löser av en annan del. Kompaniet har även personal som bedriver instruktörsverksamhet, samt personal som understödjer sjukvården.


Donationer

Om du vill donera pengar eller materiell så ber vi dig att kontakta oss via HR@312e.se


Uppförandekod

Frivilligpersonal förväntas att uppträda och agera på ett sätt värdigt en svensk soldat och den militära professionen.

Vi struntar fullständigt i din etnicitet, religion och könstillhörighet. Vi förväntar oss att du gör detsamma.


Rotationer

Vi förbereder oss primärt inför UA08, men det finns fortfarande ett par vakanser på UA07.

Skulle det vara så att du är intresserad av att ansluta till UA07, så kan du skriva det i ditt formulär. Vi tar därefter kontakt med dig i särskild ordning.

  • UA07

    UA07 har planerad rotation under Juni månad.

  • UA08

    UA08 har planerad rotation i Augusti månad.


Antagningskrav

Under 45 år

Kompaniet har satt 45 år som åldersgräns, med undantag för vissa specifika befattningar. Du som är över 45 är välkommen att söka, varpå vi kontaktar dig i särskild ordning.

Ostraffad

De ukrainska väpnade styrkorna tar inte emot någon som begått ett brott som är straffbart med fängelse. Vi kommer att kräva ett utdrag ur belastningsregistret innan rotation.

God fysik

Du måste kunna bedriva strid under både försvar och anfall. Rannsaka dig själv.
Vi genomför även en uttagning i Ukraina som du måste ta dig igenom.

Fullt vaccinerad

Du måste vara vaccinerad mot både Covid-19 (minst två doser) och Kolera (Dukoral).

Giltigt pass

Du måste ha ett giltigt pass. Provisoriskt pass fungerar med varierad framgång.

Relevant erfarenhet

Du måste ha tidigare militär erfarenhet.
-Vad innebär detta i praktiken?
Helst att du har jobbat i FM ett antal år och hunnit med några missioner. Men om du muckade i våras så kommer vi fortfarande se över din ansökan och göra en avvägning.

Fullt frisk

Inga gamla skador som kommer att spöka vid fel tidpunkt. I samband med ditt ansökningsformulär så kommer vi att begära en ifylld medicinsk hälsodeklaration.
Vissa undantag kan göras för individer som specifikt är intresserade av att bedriva instruktörstjänst.


Utrustning

Några av de vanligaste frågorna rör i någon utsträckning materiell och utrustning. Utrustningen som tilldelas är i grunden av god kvalité om än spridd i sitt utförande.
I klartext så betyder det att du får det mesta, men att du troligen vill komplettera vissa saker själv. Exempelvis så tilldelas du hörselskydd, men dessa är inte aktiva (ComTac) och således någonting som du troligen vill komplettera själv. Du tilldelas kängor, men har säkert ett par hemma som du redan gått in.

Nedan är exempel på tilldelad utrustning.

FAQ

Detta är en FAQ där vi svarar på de vanligaste frågorna.

Vilka är bakom 312. frivilligkompaniet?

312. Frivilligkompaniet har skapats av personal ingående i kompaniet i samråd med de ukrainska väpnade styrkorna, i syfte att underlätta taktiskt uppträdande och samordning.

Vilken juridisk status kommer jag att ha?

I samband med att du signerar kontraktet på plats, så kommer du att klassificeras som kombattant inom ramen för de Ukrainska väpnade styrkorna.

Hur länge måste jag stanna?

Kontraktet förlängs med en månad i taget, så länge undantagstillstånd råder. Men du kan bryta kontraktet i förtid.

Betyder det att jag kan åka hem, redan efter en månad?

Ja det gör det, men den planerade rotationstiden är 2-3 månader, med möjlighet till att rotera över.

Vad är ersättningen?

Ersättningen är densamma som för övrig Ukrainsk militär personal, dvs 1000€ i månaden. Vi är medvetna om att det inte är något man blir rik på och vi undersöker möjligheten till vidare ekonomisk ersättning för bortfall av inkomst.

Måste jag vara vaccinerad?

Ja. Du måste vara vaccinerad mot både Covid-19 (två doser eller mer) och kolera.

Vad innebär god fysisk status?

Vi kommer att genomföra antagningstester för samtliga som söker. Du måste rannsaka dig själv innan du åker. Du måste kunna bedriva strid genom både försvar och anfall. Det är rimligt att anta att det stundtals blir längre fotmarscher. Det är också rimligt anta att det kommer grävas en del värn och bära ett antal sandsäckar.

Vad innebär tidigare militär erfarenhet?

Helst att du har jobbat i FM ett antal år och hunnit med några missioner.
Men om du muckade i våras så kommer vi fortfarande se över din ansökan och göra en avvägning.

Måste jag vara fullt frisk?

Ja och nej. Om du inte kan bära din egna packning på grund av en gammal skada, så måste vi tacka nej. Om du tränar på atletnivå men har obotlig cancer och vill göra en sista insats så är du välkommen.

I samband med ditt ansökningsformulär så kommer vi att begära en ifylld medicinsk hälsodeklaration. Vi har rakt av tagit den från Plikt och prövningsverket, men dessa har ingenting med oss att göra.

Kan jag ansöka även om jag är över 45?

I dagsläget så tar inte kompaniet mot någon som är över 45, med undantag för officerare och instruktörer som bedriver utbildning.

Jag är straffad sedan tidigare, Kan jag ändå söka?

De ukrainska väpnade styrkorna har satt följande som krav: "Inga brott som är straffbara med fängelse". Eftersom att vi inte kan beställa en registerkontroll så har vi valt att säkerställa detta genom ett utdrag ur belastningsregistret. Du kommer att vara tvungen att uppvisa detta innan rotation.

Jag har inte möjlighet att åka själv, men vill hjälpa till.
Vad kan jag göra?

I dagsläget så behöver vi primärt stöd med finansiering. Både för ersättning till personal och för att kunna transportera ner materiell som doneras till oss. Om du är intresserad av att hjälpa till så får du gärna kontakta oss på HR@312e.se

Måste jag ha ett pass?

Ja, du måste ha ett giltigt pass. Provisoriska pass har fungerat med varierad framgång med anledning av giltighetsperioden och således uppmanar vi dig till att ordna ett ordinarie.

Varför är formuläret på engelska?

I samband med rotation så lämnar vi över viss information till de ukrainska styrkorna för att påskynda inskrivning och byråkrati. Det är helt enkelt administrativt enklare att ha det på engelska.